Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na jak najwyższym poziomie, zgodnie z Polityką prywatności.
W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące plików cookies.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku
  
Strona główna Statystyki Rejestr zmian Mapa strony
 Struktura organizacyjna
Forma org. prawna/Umowa Spółki
Struktura własnościowa
Regulamin i Schemat Organizacyjny
 Władze spółki
Zarząd Spółki
Rada Nadzorcza
Zgromadzenie Wspólników
 Informacje
Majątek Przeds. Spółki
Przedmiot działalności
Obsługa interesantów
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Rejestry, ewidencja, archiwa
Nabór do zatrudnienia
Kontrole zewnętrzne
Wystąpienia i oceny organów władzy publicznej
Udostępnianie informacji
Kontakt
 Sprawozdania finansowe
Za rok 2009
Za rok 2010
Za rok 2011
Za rok 2012
Za rok 2013
Za rok 2014
Za rok 2015
Za rok 2016
Za rok 2017
 Inne
Rozkład jazdy
Układ tras i charakterystyka linii
Cennik usług
Regulamin przewozów
 Aktualności
Komunikaty
Przetargi
 Serwis
Instrukcja
Redakcja serwisu
 Udostępnianie informacji

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014r. poz. 782 z późn. zm.) informacja nieudostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.


Wnioski (zgodne z załączonym wzorem) o udostępnienie informacji publicznej można składać do M. P. K. Spółka z o.o. we Włocławku ul. Rysia 3 w jeden z poniższych sposobów:
1) osobiście w siedzibie spółki, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 6.40 - 14.40;
2) pocztą na adres:

M. P. K. Spółka z o.o.
ul. Rysia 3
87-800 Włocławek

3) pocztą elektroniczną na adres e-mail sekretariat@mpk.com.pl
4) fax 54 236 95 94

Udzielenie informacji następuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r., poz. 782 z późn. zm.):

Wyciąg z ustawy z dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r., poz. 782 z późn. zm.):

(...) Art. 13.

1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Art. 14.
1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
Art. 15.
1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek. 

Art. 16.
1. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.
2. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:
1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.(...)Dołaczone pliki:
Ostatnia zmianaRozmiarPlik
2015-06-15 10:3387 KBwniosek.pdf
 
Nazwa dokumentu: Udostępnianie informacji
Data utworzenia: 2012-09-19 8:34
Data aktualizacji: 2016-09-30 10:58
Liczba odsłon: 3137
Autor informacji: Andrzej Stasiak
Wprowadził do BIP: Beata Strużyna
Rejestr zmian tego dokumentu (10)
87-800 Włocławek, ul.Rysia 3; tel. centrali 236-42-81, fax 236-95-94