Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na jak najwyższym poziomie, zgodnie z Polityką prywatności.
W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące plików cookies.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku
  
Strona główna Statystyki Rejestr zmian Mapa strony
 Struktura organizacyjna
Forma org. prawna/Umowa Spółki
Struktura własnościowa
Regulamin i Schemat Organizacyjny
 Władze spółki
Zarząd Spółki
Rada Nadzorcza
Zgromadzenie Wspólników
 Informacje
Majątek Przeds. Spółki
Przedmiot działalności
Obsługa interesantów
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Rejestry, ewidencja, archiwa
Nabór do zatrudnienia
Kontrole zewnętrzne
Wystąpienia i oceny organów władzy publicznej
Udostępnianie informacji
Kontakt
 Sprawozdania finansowe
Za rok 2009
Za rok 2010
Za rok 2011
Za rok 2012
Za rok 2013
Za rok 2014
Za rok 2015
Za rok 2016
Za rok 2017
 Inne
Rozkład jazdy
Układ tras i charakterystyka linii
Cennik usług
Regulamin przewozów
 Aktualności
Komunikaty
Przetargi
 Serwis
Instrukcja
Redakcja serwisu
 Obsługa interesantów

1. Godziny pracy biura:

dni robocze w godzinach od 6:40 do 14:40.

2. Przyjmowanie interesantów:

dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:30.

3. Prezes Zarządu Spółki przyjmuje interesantów 

w   sprawie skarg i wniosków

w każdy  wtorek  od  godziny  14:00  do  16:00.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków reguluje:

Zarządzenie nr 23/2016 Prezesa Zarządu Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. 
we Włocławku z dnia 17 października 2016 roku w sprawie: organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
.


 

Zarządzenie  nr  23/ 2016
Prezesa  Zarządu
Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Komunikacyjnego  Spółka  z  o. o.   we  Włocławku
z  dnia 17 października 2016 roku

w  sprawie: organizacji  przyjmowania  i  rozpatrywania  skarg  i  wniosków.

Podstawa  prawna:

1) art. 201 § 1 Kodeksu spółek handlowych;

2) § 12 umowy spółki;

3) Regulaminu Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa  Komunikacyjnego Spółka z o. o. we Włocławku;

4) Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2012 r.

 zarządza się co następuje:


 § 1

1. Zarządzenie reguluje organizację przyjmowania oraz rozpatrywania  skarg  i wniosków składanych do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o. o. we Włocławku.

2. Przepisy Zarządzenia stosuje  się również do:

1) skarg i wniosków przekazanych Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Spółka z o. o. we Włocławku przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje i instytucje społeczne;

2) materiałów prasowych i innych opublikowanych wiadomości, jeżeli mają znamiona skargi lub wniosku i zostały przesłane Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Spółka z o.o. we Włocławku przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne.

3. Skargi lub wnioski adresowane do właściwego rzeczowo i kompetencyjnie organu i przesłane w odpisie do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o. o. we Włocławku, jeżeli dotyczą działalności przedsiębiorstwa spółki, jego organów i pracowników, rozpatrywane i załatwiane są jak wnoszone bezpośrednio.

4. Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków organizuje Prezes Zarządu Spółki, powierzając ich merytoryczne rozpatrzenie komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym pracownikom (kierownikom pionu).

5. W siedzibie przedsiębiorstwa spółki, w widocznym publicznie dostępnym miejscu, a także na stronie internetowej Spółki, umieszcza się informację o organizacji  przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków.

 § 2

1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

1.1 W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie, właściwy kompetencyjnie pracownik, sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

1.2 W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis  treści sprawy.

2. Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.

2.1 Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

2.2 Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje  pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania

3. Jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, pracownik przedsiębiorstwa spółki, właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku zbiera niezbędne materiały. W tym celu może zwrócić się do innych komórek organizacyjnych o przekazanie niezbędnych materiałów i wyjaśnień.

4. Jeżeli sprawa lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne komórki organizacyjne, komórka do której wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jej właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie (nie później jednak niż w terminie siedmiu dni),  właściwej komórce, załączając skargę lub wniosek i zawiadamia o tym równocześnie Prezesa Zarządu Spółki.

5. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie ani osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej.

6. Kierownik pionu lub komórki organizacyjnej rozpatrujący skargę  do wniosek może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach i ustaleniach wewnętrznych przedsiębiorstwa spółki, wydać polecenie lub podjąć inne stosowne środki, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz przyczyn ich powstania.

7. Prezes Zarządu Spółki zawiadamia redakcję prasową, radiową lub telewizyjną o wynikach rozpatrzenia sprawy stanowiącej treść przesłanego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Spółka z o. o. we Włocławku przez redakcję materiału prasowego lub innej opublikowanej wiadomości, mającej znamiona skargi lub wniosku, a także dokonanych rozstrzygnięciach, wydanych poleceniach lub podjętych środkach i działaniach.

§ 3

Ustala się następujące zasady obowiązujące przy przyjmowaniu skarg i wniosków w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Spółka z o. o. we Włocławku.

1. Przyjmowanie skarg i wniosków drogą ustną, telefoniczną  lub pisemną:

1.1 Opłaty: nie pobiera się

1.2 Termin odpowiedzi: do 30 dni

1.3 Tryb odwoławczy: nie przysługuje

1.4 Skargi: wnioski ustnie i telefonicznie przyjmuje dyspozytor, Kierownicy komórek organizacyjnych, Kierownicy pionów i Prezes Zarządu Spółki oraz pracownik sekretariatu Zarządu;

1.5 Skargi i wnioski pisemne należy kierować na adres siedziby spółki.

 

Uwagi:

1) godziny pracy biura:  dni robocze, w godzinach 6.40 do 14.40

2) przyjmowanie interesantów: w dni robocze w godzinach 7.00 do 14.30

 

2. Przyjmowanie skarg i wniosków za pomocą poczty elektronicznej

2.1 Skargi i wnioski wniesione drogą elektroniczną należy kierować na adres sekretariat@mpk.com.pl

2.2 podanie (żądanie, wyjaśnienie, odwołanie, zażalenie) wnoszone za pomocą poczty elektronicznej powinno  zawierać co najmniej imię i nazwisko lub nazwę podmiotu od której pochodzi. Odpowiedź zostanie udzielona na adres poczty elektronicznej, z którego podanie zostało wysłane.

2.3 Podanie, które nie posiada danych, o których mowa w pkt. 2.2 pozostawia się bez rozpoznania;

Uwagi:

1) ewentualne reklamacje w sprawie usług przewozowych można wnosić w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty przejazdu;

2) wszelkie  skargi, wnioski i wystąpienia  przesłane drogą elektroniczną, zawierające słowa wulgarne, jak również wystąpienia  anonimowe, nie będą rozpatrywane.

§ 4

Prezes Zarządu Spółki przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek, w godz. 14.00 do 16.00, w siedzibie Zarządu Spółki po uprzednim telefonicznym umówieniu się na spotkanie (tel. 54/ 230 93 00).

§ 5

Wszystkie skargi i wnioski podlegają ewidencji wg odrębnie ustalonych zasad.

§ 6

Treść niniejszego Zarządzenia  należy zamieścić na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

§ 7

 Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 
Nazwa dokumentu: Obsługa interesantów
Data utworzenia: 2003-08-04 4:35
Data aktualizacji: 2016-11-03 8:53
Liczba odsłon: 8443
Autor informacji: Andrzej Stasiak
Wprowadził do BIP: Beata Strużyna
Rejestr zmian tego dokumentu (13)
87-800 Włocławek, ul.Rysia 3; tel. centrali 236-42-81, fax 236-95-94